Tasmania Tour 2018 Wrap

At the link is a Wrap of the QRAA Tasmania 2018 Tour written by our President, Phil Goyne.

TASMANIA Tour 2018 Wrap